هفت اشتباه افراد باهوش

نویسنده apadenawebmaster 1394/08/24 0 نظر اخبار فناوری,

 

هفت اشتباه افراد باهوش

 

افراد باهوش، با وجود استعدادشان در زندگی مرتکب اشتباه هایی می شوند که نتیجه اش می شود انتخاب «شغل و زندگی شخصی شایسته یک فرد متوسط یا حتی کم هوش»! 
اما باهوش ها چه اشتباه های احمقانه ای مرتکب می شوند؟